• Registrace

ATHANASIOVO VYZNÁNÍ VÍRY 

 

Jde o nejrozsáhlejší, ale zároveň snad nejméně známé starocírkevní vyznání.

 Vzniklo patrně v 5. stol. po Kr. či později. Jeho autorství bylo ovšem tradičně připisováno sv. Athanasiovi (293–373 po Kr.), církevnímu otci z Alexandrie. Ten bránil víru před nebezpečím ariánské hereze, jejíž stoupenci popírali zejména božství Ježíše Krista.

 

  

                                                                                                                                                                            

1. Kdokoli chce být spasen, tomu je především potřebí, aby držel obecnou víru,

 

2. neboť kdo ji celou a neporušenou nezachová, nepochybně na věky zahyne.

 

3. Obecná víra pak je ta, abychom ctili jednoho Boha v Trojici a Trojici v jednotě

 

4. bez míšení osob a bez rozlučování podstaty.

 

5. Jiná je totiž osoba Otce, jiná Syna, jiná Ducha svatého,

 

6. ale Otce i Syna i Ducha svatého jedno je božství, rovná sláva, spoluvěčná velebnost.

 

7. Jaký je Otec, takový Syn, takový i Duch svatý.

 

8. Nestvořený Otec, nestvořený Syn, nestvořený i Duch svatý.

 

9. Nezměrný Otec, nezměrný Syn, nezměrný i Duch svatý.

 

10. Věčný Otec, věčný Syn, věčný i Duch svatý,

 

11. a přece nikoli tři věční, nýbrž jeden věčný,

 

12. jako nikoli tři nestvoření, ani tři nezměrní, nýbrž jeden nestvořený a jeden nezměrný.

 

13. Podobně všemohoucí Otec, všemohouci Syn, všemohoucí i Duch svatý

 

14. a přece nikoli tři všemohoucí, nýbrž jeden všemohoucí.

 

15. Tak je Otec Bůh, Syn Bůh, i Duch svatý Bůh

 

16. a přece nejsou tři Bohové, nýbrž jeden je Bůh.

 

17. Tak je Otec Pán, Syn Pán, i Duch svatý Pán

 

18. a přece nejsou tři Páni, nýbrž jeden je Pán.

 

19. Neboť jako nás křesťanská pravda nutí vyznávati, že každá osoba zvláště je Bůh a Pán, tak nám obecné náboženství zapovídá říkat, že jsou tři Bohové nebo Páni.

 

20. Otec není od nikoho učiněn, ani stvořen, ani zplozen.

 

21. Syn je od Otce samého nikoli učiněn, ani stvořen, nýbrž zplozen.

 

22. Duch svatý od Otce i Syna není učiněn, ani stvořen, ani zplozen, nýbž vychází z nich.

 

23. Jeden tedy Otec, nikoli tři Otcové; jeden Syn, nikoli tři Synové; jeden Duch svatý, nikoli tři svatí Duchové.

 

24. A v této Trojici není nic dřívější ani pozdější, nic větší ani menší,

 

25. nýbrž všechny tři osoby jsou mezi sebou spoluvěčné a sobě rovné, takže veskrze, jak již bylo výše řečeno, má být ctěna i Trojice v jednotě i jednota v Trojici.

 

26. Kdo tedy chce být spasen, smýšlej tak o Trojici.

 

27. K věčnému spasení je však nezbytné, aby každý věrně věřil také ve vtělení Pána našeho Ježíše Krista.

 

28. Správná víra tedy je, abychom věřili a vyznávali, že náš Pán Ježíš Kristus, Syn Boží, je právě tak Bůh i člověk.

 

29. Je Bůh z podstaty Otcovy před věky zplozený, i člověk z podstaty matky v tomto věku narozený;

 

30. dokonalý Bůh, dokonalý člověk, záležející z rozumné duše a z lidského těla,

 

31. rovný Otci podle božství, menší než Otec podle lidství;

 

32. jenž je sice Bůh i člověk, ale přece nikoli dva, nýbrž jeden je Kristus.

 

33. Jeden pak nikoli proměněním božství v tělo, nýbrž přijetím lidství v Bohu.

 

34. Jeden vůbec nikoli smíšením podstaty, nýbrž jednotou osoby.

 

35. Neboť jako rozumná duše a tělo je jeden člověk, tak Bůh a člověk je jeden Kristus,

 

36. jenž trpěl pro naše spasení, sestoupil do pekel, vstal z mrtvých,

 

37. vstoupil na nebesa, sedí na pravici Otcově, odtud přijde soudit živé i mrtvé,

 

38. k jehož příchodu mají všichni lidé opět vstát se svými těly a vydat počet ze svých skutků.

 

39. A kdo činili dobře, půjdou do života věčného, kdo však zle, do věčného ohně.

 

40. Toto jest obecná víra; a kdo ji nebude věrně a pevně věřit, nebude moci být spasen.

 

  

 

 

Zdroj textu:

 

Kniha svornosti. Symbolické čili vyznavačské spisy evangelických církví Augsburské konfese. Praha: Kalich, 2006. 687 s. ISBN 80-7017-026-3. (c) Sdružení Martina Luthera v ČR, 2006. Veškerá práva vyhrazena.

 

 

 

Hledám Boha

hledam boha a

Slovo na každý den

slovo pro kazdy den

RÁDIO 7

radio7

Biblická lupa

biblicka lupa

KS-SCH

kssch