• Registrace

NICEJSKO CAŘIHRADSKÉ VYZNÁNÍ VÍRY

 

Lze jej považovat za 2. nejdůležitější vyznání v dějinách křesťanství. Za autoritativní bylo přijato roku 451 na Chalkedonském koncilu. Od 6. století bylo považováno za revizi vyznání z 1. nikajského koncilu (r. 325 po Kr.), která byla provedena na koncilu v Cařihradu (r. 381 po Kr.). Proto se vžil název "Nikajsko-Cařihradské".

V západní části křesťanstva se už od 6. stol. používala verze, která v článku o Duchu svatém doplňovala, že Duch vychází nejen z Otce, ale i Syna (lat. filioque). Spor o tento dodatek sehrál v 10. stol. určitou roli i v rozkolu mezi východní (pravoslavnou) a západní (katolickou) církví. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného.

 

Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky. Bůh z Boha, Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, ne stvořený, jedné podstaty s Otcem, skrze něho všechno je stvořeno. On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. Skrze Ducha svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. Byl za nás ukřižován za dnů Poncia Piláta. Byl umučen a pohřben. Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma. Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce a znovu přijde ve slávě soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce.

 

Věřím v Ducha svatého, Pána a Dárce života, který z Otce i Syna vychází, s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků. Věřím v jednu svatou, všeobecnou, apoštolskou církev. Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů. Očekávám vzkříšení z mrtvých a život budoucího věku.

 

Amen.

 

 

 

Zdroj textu:

 

Kniha svornosti. Symbolické čili vyznavačské spisy evangelických církví Augsburské konfese. Praha: Kalich, 2006. 687 s. ISBN 80-7017-026-3. (c) Sdružení Martina Luthera v ČR, 2006. Veškerá práva vyhrazena.

 

 

 

 

 

Hledám Boha

hledam boha a

Slovo na každý den

slovo pro kazdy den

RÁDIO 7

radio7

Biblická lupa

biblicka lupa

KS-SCH

kssch