• Registrace

VYZNÁNÍ VÍRY

...jak je otec rodiny má co nejjednodušším způsobem předkládat své domácnosti.


 

První článek. O stvoření.

Věřím v Boha Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země.

 

Co to znamená?

Věřím, že mne Bůh stvořil spolu se vším ostatním stvořením, že mi dal tělo i duši, oči, uši a všechny údy, rozum a všechny smysly; věřím, že mi je nadto i zachovává. Každodenně mi také štědře dává oděv a obuv, jídlo i pití, příbytek a domov, ženu i děti, pole, dobytek a všechny statky; hojně mne zaopatřuje na každý den všemi potřebami tohoto těla a života, ochraňuje mne v každém nebezpečí a zachovává mne ode všeho zlého; to všechno z čiré otcovské a božské dobroty a milosrdenství, bez jakýchkoli mých zásluh a hodností. Za vše, co mám, mu děkuji a za vše jej chválím, jsem mu povinován službou a poslušností. To je jistě pravda.


 

Druhý článek. O vykoupení.

I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho; jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé.

 

Co to znamená?

Věřím, že Ježíš Kristus, pravý Bůh, od Otce ve věčnosti zrozený, a pravý člověk, narozený z Panny Marie, je můj Pán, který mě ztraceného a zavrženého člověka vykoupil, vyzískal a vydobyl ode všech hříchů, od smrti a od ďáblovy moci; nikoli zlatem či stříbrem, nýbrž svou svatou, drahou krví a svým nevinným utrpením a smrtí; abych byl jeho vlastní, žil pod ním v jeho království, sloužil mu ve věčné spravedlnosti, nevinnosti a blaženosti, tak jako on vstal z mrtvých, žije a kraluje na věky. To je jistě pravda.

 

Třetí článek. O posvěcení.

Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, svatých obcování, hříchů odpuštění, těla z mrtvých vzkříšení a život věčný. Amen.

 

Co to znamená?

Věřím, že ze svého vlastního rozumu či síly nemohu v Ježíše Krista, svého Pána, věřit a k němu přijít; nýbrž že mě evangeliem povolal Duch svatý, svými dary mě osvítil, v pravé víře posvětil a zachoval. Stejně tak povolává, shromažďuje, osvěcuje a posvěcuje i všechno křesťanstvo na zemi, a tak je zachovává při Ježíši Kristu v pravé, jediné víře. V tomto křesťanstvu denně hojně odpouští mně i všem věřícím každý hřích a v soudný den mě se všemi mrtvými vzkřísí a v Kristu mně i všem věřícím dá věčný život. To je jistě pravda.

 

 

 

Zdroj textu:

Kniha svornosti. Symbolické čili vyznavačské spisy evangelických církví Augsburské konfese.

Praha: Kalich, 2006. 687 s. ISBN 80-7017-026-3. (c) Sdružení Martina Luthera v ČR, 2006. Veškerá práva vyhrazena.

Hledám Boha

hledam boha a

Slovo na každý den

slovo pro kazdy den

RÁDIO 7

radio7

Biblická lupa

biblicka lupa

KS-SCH

kssch