• Registrace

DOMÁCÍ TABULE NĚKTERÝCH BIBLICKÝCH VÝROKŮ

…vhodných k upomenutí rozličných svatých stavů a řádů na jejich úkoly a službu.

 

Biskupům, farářům a kazatelům

„Biskup má být bezúhonný, jen jednou ženatý, střídmý, rozvážný, řádný, pohostinný, schopný učit, ne pijan, ne rváč, nýbrž vlídný, smířlivý, nezištný. Má dobře vést svou rodinu a mít děti poslušné a počestné;“ „nemá být nově pokřtěný;“ „má být pevný ve slovech pravé nauky, aby byl schopen jak povzbuzovat ve zdravém učení, tak usvědčovat odpůrce“ atd. (1 Timoteovi 3, 2–4; 1 Timoteovi 3, 6a; Titovi 1, 9)

 

 

Čím jsou křesťanští posluchači zavázáni svým učitelům a duchovním pastýřům

„Jezte a pijte, co vám dají, neboť hoden je dělník své mzdy.“ „Tak i Pán ustanovil, aby ti, kteří zvěstují evangelium, měli z evangelia obživu.“ „Kdo je vyučován v slovu, nechť se s vyučujícím dělí o všechno potřebné k životu.“ „Starším, kteří svou službu konají dobře, ať se dostane dvojnásobné odměny, zvláště těm, kteří nesou břemeno kázání a vyučování. Neboť Písmo praví: Dělník si zaslouží svou mzdu.“ „Žádáme vás, bratří, abyste uznávali ty, kteří mezi vámi pracují, jsou vašimi představenými v Kristu a napomínají vás. Velmi si jich važte a milujte je pro jejich dílo. Žijte mezi sebou v pokoji.“ „Poslouchejte ty, kteří vás vedou, a podřizujte se jim, protože oni bdí nad vámi a budou se za vás zodpovídat. Kéž to mohou činit s radostí, a ne s nářkem; to by vám nebylo na prospěch.“ (Lukáš 10, 7; 1. Korintským 9, 14; Galatským 6, 6; 1 Timoteovi 5, 17–18; 1. Tesalonickým 5, 12–13; Židům 13, 17)

 

 

O světské vrchnosti

„Každý ať se podřizuje vládní moci, neboť není moci, leč |od Boha. Ty, které jsou, jsou zřízeny od Boha, takže ten, kdo se staví proti vládnoucí moci, vzpírá se Božímu řádu. Kdo se takto vzpírá, přivolává na sebe soud; [vládní moc] nenese meč nadarmo; je Božím služebníkem, vykonavatelem trestu nad tím, kdo činí zlo.“ (Římanům 13, 1–2. 4c. d.)

 

 

Čím jsou poddaní zavázáni své vrchnosti

„Odevzdejte tedy, co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu.“ „Proto je nutno podřizovat se, a to nejen z bázně před trestem, nýbrž i pro svědomí. Proto také platíte daň. Vládcové jsou v Boží službě, když se drží svých úkolů. Dávejte každému, co jste povinni: daň, komu daň; clo, komu clo; úctu, komu úctu; čest, komu čest.“ „Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha.“ „Připomínej bratřím, ať jsou podřízeni těm, kdo mají vládu a moc, a ať je poslouchají.“ „Podřiďte se kvůli Pánu každému lidskému zřízení – ať už králi jako svrchovanému vládci, ať už místodržícím jako těm, které on posílá trestat zločince a odměňovat ty, kteří jednají dobře.“ (Matouš 22, 21b; Římanům 13, 5–7; 1. Timoteovi 2, 1–3a; Titovi 3, 1a.; 1. Petra 2, 13–14)

 

 

Manželům

„Stejně i muži: když žijete se svými ženami, mějte pro ně porozumění, že jsou slabší; a prokazujte jim úctu, protože jsou spolu s vámi dědičkami daru života. Tak vašim modlitbám nebude nic překážet.“ „Muži, milujte své ženy a nechovejte se k nim drsně.“ (1. Petra 3, 7; Koloským 3, 19)

 

 

Manželkám

„Ženy v poddanosti podřizujte se svým mužům jako Pánu, tak jako Sára poslouchala Abrahama a nazvala jej pánem. Vy jste jejími dcerami, jednáte-li dobře a nedáte se ničím zastrašit.“ (Efezským 5, 22; 1. Petra 3, 5b–6)

 

  

Rodičům

„Otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru, aby nemalomyslněly, ale vychovávejte je v kázni a napomenutích našeho Pána.“ (Koloským 3, 21; Efezským 6, 4)

 

 

Dětem

„Děti, poslouchejte své rodiče, protože to je spravedlivé před Bohem. ,Cti svého otce i svou matku‘ je přece jediné přikázání, které má zaslíbení: aby se ti dobře vedlo a abys byl dlouho živ na zemi.“ (Efezským 6, 1–3)

 

 

Čeledínům, děvečkám, nádeníkům a dělníkům atp.

„Služebníci, poslouchejte své pozemské pány s uctivou pokorou a z upřímného přesvědčení jako Krista. Nejen naoko, abyste se zalíbili lidem, ale jako služebníci Kristovi, kteří rádi plní Boží vůli a lidem slouží ochotně, jako by sloužili Pánu. Víte, že Pán odmění každého, kdo něco dobrého učiní, ať je to služebník nebo svobodný.“ (Efezským 6, 5–8)

 

Domácím pánům a paním

„Vy páni, jednejte se služebníky také tak a zanechte vyhrůžek. Víte přece, že jejich i váš Pán je v nebesích, a ten nikomu nestraní.“ (Efezským 6, 9)

 

 

Mládeži všech stavů

„Stejně se i vy mladší podřizujte starším. Všichni se oblecte v pokoru jeden vůči druhému, neboť Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas.“ (1. Petra 5, 5–6)

 

  

Vdovám

„Vdova, která je opravdu osamělá, doufá v Boha a oddává se vytrvale prosbám a modlitbám ve dne i v noci. Ta, která myslí jen na zábavu, je mrtvá, i když žije.“ (1. Timoteovi 5, 5–6)

 

 

Všem vespolek

„Vždyť přikázání jsou shrnuta v tomto slovu: ,Milovati budeš bližního svého jako sebe samého.‘ Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi.“ (Římanům 13, 9a. c; 1. Timoteovi 2, 1)

 

 

Když každý slovu pro sebe se naučí v domě mu blaho i pokoj vypučí. 

 

 

 

 

Zdroj textu:
Kniha svornosti. Symbolické čili vyznavačské spisy evangelických církví Augsburské konfese.
Praha: Kalich, 2006. 687 s. ISBN 80-7017-026-3. (c) Sdružení Martina Luthera v ČR, 2006. Veškerá práva vyhrazena.

Hledám Boha

hledam boha a

Slovo na každý den

slovo pro kazdy den

RÁDIO 7

radio7

Biblická lupa

biblicka lupa

KS-SCH

kssch