• Registrace

SVÁTOST KŘTU SVATÉHO

…jak ji otec rodiny má co nejjednodušším způsobem předkládat své domácnosti.

 

 

Za prvé 

Co to je křest?

Křest není jen obyčejná voda, nýbrž je to voda v Božím přikázání obsažená a se slovem Božím spojená.

 

Jak zní to Boží slovo?

Náš Pán Kristus říká v v evangeliu podle Matouše v poslední kapitole: „Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého.“ (Matouš 28, 19)

 

 

Za druhé 

Co nám křest dává a jaký užitek přináší?

Působí odpuštění hříchů, zachraňuje od smrti a ďábla a dává věčný život všem, kteří věří tomu, co říkají Boží slova a zaslíbení.

 

Jaká jsou ta slova a Boží zaslíbení?

Náš Pán Ježíš Kristus říká v Markově evangeliu v poslední kapitole: „Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.“ (Marek 16, 16)

 

 

Za třetí 

Jak může voda působit tak veliké věci?

Nepůsobí je samozřejmě voda, ale Boží slovo, které vodu provází a je s ní spojeno, a víra, která tomu Božímu slovu připojenému k vodě důvěřuje. Neboť bez Božího slova je voda jen vodou, a nikoli křtem; ale se slovem Božím je křtem, milostiplnou vodou života a lázní nového narození v Duchu svatém; jak říká svatý Pavel Titovi ve třetí kapitole: „Bůh nás zachránil obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha svatého. Bohatě na nás vylil svého Ducha skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele, abychom ospravedlněni jeho milostí měli podíl na věčném životě, k němuž se upíná naše naděje. Tato slova jsou spolehlivá.“ (Titovi 3, 5b. 6–8a)

 

 

Za čtvrté 

Co tedy znamená toto křtění vodou?

Znamená to, že starý Adam v nás má být každodenní lítostí a pokáním utopen a že má zemřít se všemi hříchy a zlými žádostmi; a že naproti tomu má každý den vycházet a vstávat nový člověk, který věčně žije před Bohem ve spravedlnosti a čistotě.

 

Kde je to napsáno?

Svatý Pavel to říká v epištole k Římanům: „Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom – jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce – i my vstoupili na cestu nového života.“ (Římanům 6, 4)

 

 

 

Zdroj textu:

Kniha svornosti. Symbolické čili vyznavačské spisy evangelických církví Augsburské konfese.

Praha: Kalich, 2006. 687 s. ISBN 80-7017-026-3. (c) Sdružení Martina Luthera v ČR, 2006. Veškerá práva vyhrazena.

Hledám Boha

hledam boha a

Slovo na každý den

slovo pro kazdy den

RÁDIO 7

radio7

Biblická lupa

biblicka lupa

KS-SCH

kssch