• Registrace

OTČE NÁŠ

…jak jej otec rodiny má co nejjednodušším způsobem předkládat své domácnosti.

 

Otče náš, který jsi v nebesích.

Co to znamená?

Bůh nás chce takto k sobě přivolat, abychom věřili, že on je náš pravý Otec a my že jsme jeho vlastní děti, abychom jej bezpečně a v plné důvěře prosili, jako prosí milé děti svého milého otce.

 

 

První prosba: Posvěť se jméno tvé.

Co to znamená?

Boží jméno je jistě samo o sobě svaté; my však v této modlitbě prosíme, aby se stalo svatým i pro nás.

 

Jak se to děje?

Když je slovo učeno čistě a my podle něj žijeme svatě jako Boží děti. K tomu nám, milý nebeský Otče, rač dopomáhat! Kdo však učí a žije jinak, než jak učí slovo Boží, ten mezi námi znesvěcuje Boží jméno. Toho nás, nebeský Otče, rač uchovat!

 

 

Druhá prosba: Přijď království tvé.

Co to znamená?

Boží království přijde samo i bez naší modlitby; my však v této modlitbě prosíme, aby přišlo také k nám.

 

Jak se to děje?

Když nám nebeský Otec dává svého svatého Ducha, abychom jeho svatému slovu skrze milost věřili a podle něj žili nyní zde časně i potom tam věčně.

 

 

Třetí prosba: Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi.

Co to znamená?

Boží dobrá a milostivá vůle se děje i bez naší modlitby; my však v této modlitbě prosíme, aby se děla také při nás.

 

Jak se to děje?

Když Bůh maří každý zlý záměr a brání každé zlé vůli, které nám nepřejí Boží jméno posvěcovat a nedovolují, aby k nám přicházelo jeho království, jako jsou vůle ďábla, světa i našeho těla; ale utvrzuje nás a zachovává ve svém slovu a víře až do konce. To je jeho milostivá a dobrá vůle.

 

 

Čtvrtá prosba: Chléb náš vezdejší dej nám dnes.

Co to znamená?

Bůh dává denní chléb i bez našich proseb, i lidem zlým; my však v této modlitbě prosíme, aby nám to dal poznat a tak přijímat náš vezdejší chléb s díkůčiněním.

 

Co nazýváme vezdejším či denním chlebem?

Všechno, čeho je třeba tělu i životu, to jest například pokrm, nápoj, oděv, obuv, příbytek, domov, pole, dobytek, peníze, majetek, zbožného a dobrotivého manžela či manželku, děti a služebnictvo, zbožné, dobrotivé a věrné panovníky, dobrou vládu, dobré počasí, mír, zdraví, kázeň a vychování, čest a úctu, dobré přátele, věrné sousedy a podobně.

 

 

Pátá prosba: A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.

Co to znamená?

V této modlitbě prosíme, aby nebeský Otec nehleděl na naše hříchy a neodmítal kvůli nim tyto prosby, neboť nejsme hodni ničeho z toho, oč prosíme, nic jsme si také nezasloužili; on nám to všechno dává z milosti, ačkoliv se každý den dopouštíme mnoha hříchů a zasloužíme si jen trest. I my naproti tomu chceme sami srdečně odpouštět a ochotně prokazovat dobro těm, kteří se na nás prohřešili nebo nám ukřivdili.

 

 

Šestá prosba: A neuvoď nás v pokušení.

Co to znamená?

Bůh sice nikoho nepokouší; my však v této modlitbě prosíme, aby nás Bůh ochraňoval a zachovával, když nás ďábel, svět i naše tělo chtějí oklamat a svést k nevíře,12 zoufalství a beznaději a k jiným velkým proviněním a nepravostem; a jestliže se v takovém pokušení přece ocitneme, abychom nakonec přece zvítězili a vítězství si podrželi.

 

 

Sedmá prosba: Ale zbav nás od zlého.

Co to znamená?

Na závěr této modlitby prosíme, aby nás nebeský Otec zachránil ode všeho zlého a od každé úhony na těle i duši, majetku i cti, a nakonec, až přijde hodina naší smrti, aby nám dopřál pokojné skonání a milostivě nás z tohoto údolí pláče vzal k sobě do nebe.

 

 

Amen.

Co to znamená?

Mám si být jist, že takové prosby můj nebeský Otec přijímá a vyslýchá. Neboť on sám nám přikázal, abychom se takto modlili, a zaslíbil nám, že nás vyslyší. Amen, amen, to znamená: Ano, ano, tak ať se stane.

 

 

Zdroj textu:

Kniha svornosti. Symbolické čili vyznavačské spisy evangelických církví Augsburské konfese.

Praha: Kalich, 2006. 687 s. ISBN 80-7017-026-3. (c) Sdružení Martina Luthera v ČR, 2006. Veškerá práva vyhrazena.

Hledám Boha

hledam boha a

Slovo na každý den

slovo pro kazdy den

RÁDIO 7

radio7

Biblická lupa

biblicka lupa

KS-SCH

kssch