Pravidelná setkání

Aktivity našeho sboru, které se pravidelně opakují najdete v přehledné tabulce

Život sboru v obrazech

Připravili jsme pro vás krátkou fotoprezetaci ze života sboru
zavislosti

Šance podaná ruka

Součástí našeho sboru je také projekt Šance podaná ruka, který se zaměřuje na lidi s problémem závislosti (drogy, alkohol, automaty, bulimie, anorexie, pornografie...). Více informací...

Kavárna Pamoja

Zveme vás k příjemnému posezení v útulné nekuřácké kavárně Pamoja, která se nachází v přízemí Sborového centra Hutník. Pro více informací navštivte stránky kavárny Pamoja

Děti Afriky

Součástí tohoto misijního projektu našeho sboru je podpora vzdělávání různých osob v Mbulském distriktu Tanzanie, stavba školy a sirotčince, ale také i "adopce na dálku". Více informací...
  • Registrace

Setkání s Bohem

Izajáš 6,1-13

Milí bratři a sestry, všichni máme kolem sebe ty, kdo by nám řekli, že věří v Boha. Otázkou samozřejmě je, v jakého. Čas od času se na to zeptám. A odpověď většinou směřuje k tomu, že lidé věří v Boha, který je chrání, pomáhá, posiluje. Samozřejmě, i já věřím, že podobně Pán Bůh působí i v mém životě. Ale myslím, že je třeba dát si velký pozor na to, abychom nesnižovali Pána Boha na nějakého služebníka, který se pouze stará, abychom se měli báječně. To bychom se moc mýlili.

Na dnešní neděli je určen text, ze kterého se něco o Pánu Bohu dovíme. Zaposlouchejme se tedy do něj.

Toho roku, kdy zemřel král Uzijáš, spatřil jsem Panovníka. Seděl na vysokém a vznosném trůnu a lem jeho roucha naplňoval chrám. Nad ním stáli serafové: každý z nich měl po šesti křídlech, dvěma si zastíral tvář, dvěma si zakrýval nohy a dvěma se nadnášel. Volali jeden k druhému: "Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy."

Od hlasu volajícího se pohnuly podvaly prahů a dům se naplnil dýmem. I řekl jsem: "Běda mi, jsem ztracen. Jsem člověk nečistých rtů a mezi lidem nečistých rtů bydlím, a spatřil jsem na vlastní oči Krále, Hospodina zástupů."

Tu ke mně přiletěl jeden ze serafů. V ruce měl žhavý uhlík, který vzal kleštěmi z oltáře, dotkl se mých úst a řekl: "Hle, toto se dotklo tvých rtů, tvá vina je odňata a tvůj hřích je usmířen." Vtom jsem uslyšel hlas Panovníka: "Koho pošlu a kdo nám půjde?" I řekl jsem: "Hle, zde jsem, pošli mne!" Odpověděl: "Jdi a řekni tomuto lidu: »Poslouchejte a poslouchejte, nic nepochopíte, dívejte se, dívejte, nic nepoznáte.« Srdce toho lidu obal tukem, zacpi mu uši, zalep mu oči, aby očima neviděl, ušima neslyšel, srdcem nepochopil, neobrátil se a nebyl uzdraven."

Tu jsem řekl: "Dlouho ještě, Panovníku?" On odpověděl: "Dokud nezpustnou města a nebudou bez obyvatel a domy bez lidí a role se nepromění v spoušť." Hospodin odvede ty lidi daleko a v zemi bude mnoho míst opuštěno. Zůstane-li v ní jen desetina, i ta bude zajata a přijde vniveč jako posvátný strom, jako dub, po jehož skácení zbude jen pahýl. Tento pahýl bude símě svaté. (Izajáš 6)

Ten dnešní text je velice bohatý a mohli bychom se zaměřit na spoustu jeho aspektů. Ale máme dnes svátek trojice, tak se chceme dívat především na Pána Boha. Nebudeme moc mluvit o serafech či o nebi. Budeme se soustředit na Pána Boha.

Přesto si dovolím přidat několik detailů k době, ve které se odehrává náš příběh. Jde o dobu, kdy byl králem Uzijáš. Ten byl dobrém králem a šlo mu o Boží věci. Rozhodně pomohl duchovnímu pozvednutí národa a to se projevilo i ekonomicky a vojensky. Nicméně ve stáří velmi zpyšněl. Dokonce se vydal do chrámu až k oltáři, kde mohli přistupovat jen kněží. On sám chtěl Bohu obětovat. Pán Bůh ho za jeho troufalost postihl malomocenství a on nakonec zemřel. A právě v této době má Izajáš to své vidění. A z toho vidění vyzdvihneme tři pravdy o Pánu Bohu.

1. pravda: Pán Bůh je svatý

Čteme zde, že andělé, tedy serafové, vykřikují: "Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy." (v.4) Právě proto, že je tady to slovo svatý použito třikrát se historicky tento text používá na svátek trojice. Co to tedy znamená, že Bůh je svatý?

Bibli používá slovo svatý k tomu, když je něco odděleno od ostatního stejného druhu. Tak například Bible mluví o svatém dni. To znamená, že jeden den má být oddělený od ostatních pro Pána Boha. Nebo ve starém zákoně čteme o svatých nádobách. To byly nádoby oddělené od všech ostatních nádob k používání v chrámu při obětech. A mohli bychom dávat spoustu dalších příkladů.

Ale Pán Bůh jen jeden. Dny jsou svaté a nesvaté. Nádoby mohou být svaté a nesvaté. Ale Bůh je jen jeden. Není svatý Bůh a nesvatí bohové. Takže náš Bůh není svatý proto, že se liší od ostatních bohů.

My někdy slovo svatý použijeme chybně i pro ty, kdo dodržují nějaké Boží zákony. Řekneme o tom člověku, že je svatoušek. Ale pán Bůh vůbec žádné zákony či nařízení neposlouchá. On není ničím omezený ani ničemu podřízený. Takže Bůh není svatý proto, že vše dobře dodržuje.

Co teda znamená, že Bůh je svatý? Asi nejlepší definice by byla, kdybychom řekli, že Bůh je Bůh a jiného není. To je svatý Bůh. On je jediný bohem, se vším, co to božství obnáší. Nikdo další není. Když se Bůh představuje a mluví o své svatosti, tak většinou říká, že je Bůh, a kontrastuje to s tím, že není člověk. Dovolte jeden příklad: „Jsem Bůh, a ne člověk, jsem Svatý uprostřed tebe.“ (Ozeáš 11:9)

Tedy, Bůh je svatý. Tedy bůh je úplně jiný než člověk. Je totiž dokonalý, dobrý, spravedlivý a pokračujte ve výčtu všech dalších vlastností. My si to ani nedokážeme plně zpracovat. Ale pamatujme, On je neskonale větší než člověk. On je více než nějaký člověk s nadpřirozenými silami. On je svatý Bůh. To si stále připomínejme.

Když to uviděl Izajáš, tak ho to zarazilo. Byl v šoku. I když o tomto Bohu roky kázal. Stejně bychom dopadli my všichni. My všichni bychom se sami sebe ptali, proč jsme Boha tak podcenili. On je totiž neskonale větší, než si myslíme.

2. pravda: Pán Bůh odpouští

Dovolte, že ještě jednou přečtu, jaká byla reakce Izajáše, když poznal, jaký je Pán Bůh: „Běda mi, jsem ztracen. Jsem člověk nečistých rtů a mezi lidem nečistých rtů bydlím, a spatřil jsem na vlastní oči Krále, Hospodina zástupů.“ (v.5) Poznání Boží svátosti Izajáše doslova paralyzovalo. Byl si jistý, že je ztracen, že musí zemřít. Proč? Protože v kontrastu s Boží svátostí uviděl svoji hříšnost. Pokud se v životě setkáte s Bohem, uvědomíte si svoji hříšnost a ta hříšnost vás vyděsí. My se s Bohem asi nesetkáme tako jako Izajáš. My to setkání zažíváme skrze pravdy Božího slova, Bible, které se nás přímo či nepřímo dotknou. Pak, když nám dojte pravda o Bohu, vyděsí nás to, protože si uvědomíme svoji bídu a nedostatečnost.

Ale je tady ta druhá část. Jeden ze serafů přinesl Izajášovi Boží poselství: „Hle, toto se dotklo tvých rtů, tvá vina je odňata a tvůj hřích je usmířen.“ (v.6) Pán Bůh nám skrze své slovo přináší dobrou zprávu, evangelium o odpuštění. Tady vidíme tu druhou stránku toho, jaký je Bůh. Jeho svátost nám ukazuje náš hřích a naši zkaženost. Ale Jeho láska a dobrota přináší ujištění o odpuštění všem, kdo činí pokání.

My dnes víme, že je to možné díky tomu, že Ježíš Kristus svojí smrtí zaplatil za naše hříchy. Díky Pánu Ježíši je nám odpuštěno a nemusíme se před Bohem třást strachy.

Možná jste slyšeli příběh amerického politika Chucka Colsona. Ten byl poradcem prezidenta Nixona v průběhu aféry Watergate. Ale pak zažil šok, ještě větší než když praskly jejich nekalé praktiky. Jeho dobrý přítel Tom Phillips mu řekl, že uvěřil v Ježíše Krista. Nicméně Colson viděl, jaký obrovský rozdíl je mezi ním a jeho přítelem. Jeho přítel zažíval pokoj. On byl hrozně vystrašený a nervózní. Uvědomil si tíhu svého hříchu a to zdaleka ne jen toho politického. Činil pokání a setkal se s láskou Ježíše Krista. Byl zároveň odsouzen k vězení. Po tom, co si odpykal trest, se stal evangelistou a byl požehnaným nástrojem v Božích rukou. I on nejprve uviděl svoji vinu, později našel i Boží lásku a ta změnila jeho život. Pán Bůh je totiž svatý, ale také odpouštějící.

3. pravda: Pán Bůh posílá

Dostáváme se k poslední části našeho textu. Jde o to, že Pán Bůh Izajáše vysílá. Ono totiž Pán Bůh takto vysílá každého, kdo se setkal s Jeho láskou. Pán Bůh začal otázkou: „Koho pošlu a kdo nám půjde?“ (v.8) A Izajáš věděl, že je jasné jak musí reagovat. Připomeňme si jeho odpověď: „Hle, zde jsem, pošli mne!“ (v.8) Každý, kdo díky Boží milosti poznal svoji hříšnost a vírou a přijal fakt, že nám Pán Bůh naše hříchy odpustil, se stává Božím vyslancem.

Když se někdo stane velvyslancem nějaké země, tak si říkáme, že je to velká pocta. Ano, být Božím vyslancem je opravdu velká pocta. Na druhé straně je to zároveň velký úkol. Velvyslanci často řeší velmi těžké úkoly a diplomatické situace. Stejně tak křesťanům je svěřen těžký úkol. Izajáš dostal velmi konkrétní úkol. Měl národu přinést zprávu o dalším duchovním úpadku, dokonce o novém otroctví, které přichází. Ale měl také přinést zaslíbení, o tom, že jednou přijde obnova a Mesiáš.

To nebylo populární poselství. To poselství bolelo. Také my, jako křesťané, nemáme pouze mazat lidem med kolem pusy a říkat, jak je Pán Bůh dobrý a jak je miluje. Ano, potřebujeme ukázat také na hřích a vést k pokání. Potřebujeme plnost Ducha svatého, abychom to dělali moudře. A to není lehké. Mnozí to nepřijmou.

Milí bratři a sestry! Ten dnešní text nás učil, že Pán Bůh je svatý, ale také odpouští každému, kdo se s Ním setká. Zároveň nás posílá, abychom se stali posly tomuto světu. Ne, z každého z nás nebude evangelista jako z toho Chucka Colsona. Ale každý z nás je pozván, abychom byli světlem lidem kolem nás. Prosme Pána, aby nám k tomu dal sílu.

Michal Klus, pastor

Kanál YouTube

Záznamy z našich kázání si můžete najít na našem Kanálu YouTube.

Sborové aktuality

Hosté on-line

Právě přítomno: 445 hostů a žádný člen

Hledám Boha

hledam boha a

Slovo na každý den

slovo pro kazdy den

RÁDIO 7

radio7

Biblická lupa

biblicka lupa

KS-SCH

kssch